MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-1.641

-864

-1.433

-1.485

-51

Baten

914

586

732

633

-98

Saldo

-727

-278

-702

-851

-150

Het programma Economie heeft per saldo een nadeel van €150.000 . Dit komt door € 51.000 hogere lasten en € 98.000 lagere baten.

afwijkingen Beleidsveld Economie

Toelichting

Lasten

Baten

Hogere apparaatskosten

- 163.000

-

Lagere lasten duurzaamheidsagenda

250.000

-

Lagere opbrengst marktgelden

-

- 59.000

Overige kleine afwijkingen in lasten en baten

- 36.000

-39.000

- 51.000

98.000

Hogere apparaatskosten
Bij het opstellen van de begroting zijn aannames gedaan over de mate van verhaalbaarheid van kosten voor advisering op regionale samenwerkings- en (her)ontwikkelprojecten. In de praktijk blijkt het zwaartepunt van de inzet echter toch meer te liggen bij de reguliere overheidstaak ter bevordering van de economische en toeristische activiteiten in de gemeente. De doorbelasting van apparaatskosten voor deze taak zijn daarom structureel € 163.000 hoger dan geraamd. Van dit bedrag is € 63.000 reeds gerepareerd in de begroting 2018-2021.

Lagere lasten duurzaamheidsagenda
Door het tijdspad van de besluitvorming rondom raadsbesluit 1349508, was een groot deel van de daarin genoemde maatregelen niet meer in 2017 te realiseren. Het restantbudget zal bij de eerste tussenrapportage weer worden opgevoerd.

Lagere opbrengst marktgelden
In 2017 waren de ontvangen marktgelden van de waren- en themamarkten € 59.000 lager dan begroot. De thematische markten: Groenmarkt en Kerstmarkt zijn in 2017 komen te vervallen. En de Kerstmarkt is in 2017 door lokale organisatoren georganiseerd.

Reserves

Er zijn geen reserves in dit programma.

Investeringen

In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele lasten en baten

Er zijn geen incidentele lasten en baten in dit programma.