MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

  • In overleg met het bedrijfsleven en overige partijen is bepaald hoe we de promotie van Purmerend gaan oppakken, hoe de onderlinge samenwerking organisatorisch wordt ingebed en hoe de concrete promotieacties door de betrokken partijen zullen worden bekostigd.
  • Het is de bedoeling om eveneens te bepalen hoe de gemeente en het bedrijfsleven gaan inspelen op acties die voortvloeien uit de bezoeken van onder meer Chinese delegaties aan Purmerend.
  • Op basis van de landelijke afspraken heeft Purmerend in samenwerking met alle betrokken partijen een lokale retailagenda opgesteld.
  • De acquisitie van Baanstee-Noord werd voortgezet waarbij zo veel mogelijk afstemming met de directe regio en de MRA gezocht werd.
  • De regio Zaanstreek-Waterland gaat een - op economie en toerisme gerichte - agenda opstellen die als basis voor de positiebepaling in de MRA kan dienen en tevens specifieke acties bevat die zullen bijdragen aan de versterking en stimulering van de regionale economie.
  • De lokale economie draait goed en de ondernemers zijn tevreden over de ontwikkelingen binnen hun bedrijven. Toch stelt de gunstige economische ontwikkeling de ondernemers ook weer voor nieuwe uitdagingen. Deze uitdagingen hebben met name betrekking op het vervullen van de vacatures. Vandaar dat samen met de ondernemersorganisaties en de onderwijsinstellingen wordt gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zo worden opleidingen meer op de praktijk afgestemd, staan ondernemers voor de klas en zijn er rondleidingen voor basisschoolleerlingen in technische bedrijven.
  • Tevens heeft de gemeente met de IT-bedrijven – verenigd in Purmer Valley – en de onderwijsinstellingen afspraken gemaakt over het verbeteren van de IT-opleidingen. Dit moet ertoe leiden dat IT-vacatures makkelijker en sneller kunnen worden vervuld. De gemeente heeft zich voor maximaal drie jaar aan Purmer Valley verbonden.
  • Met de ondernemers in de binnenstad en de overige winkelgebieden is een retailagenda opgesteld. Deze agenda bevat concrete actiepunten die tot doel hebben om het winkelen in Purmerend interessanter en leuker te maken. Het gaat dan onder meer om de verbetering van de bereikbaarheid en het bevorderen van de onderlinge samenwerking binnen de winkelgebieden. De gemeente is bereid – samen met de ondernemers – te werken aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. In 2017 zijn de eerste overeenkomsten getekend voor het oprichten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ), op de Koemarkt en het Wormerplein. Door middel van een BIZ kunnen gelden worden opgehaald voor het realiseren van specifieke collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld sfeerverlichting en/of het promoten van het betreffende winkelgebied.
  • Het plan voor de promotie van Purmerend is in 2017 gepresenteerd. De ondernemers maar ook andere organisaties (sport, cultuur en erfgoed) zijn bereid om aan de uitwerking en uitvoering van dit plan een bijdrage te leveren. Het gemeentebestuur heeft besloten om deze uitvoering over te dragen aan de Stichting Purmerend 2000 Plus.
  • Het toerisme heeft in 2017 een nieuwe impuls gekregen door de komst van de hop on-hop off bus. Internationale bezoekers, die in Amsterdam verblijven, kunnen met deze bus een rondje door de regio Laag Holland maken en ook Purmerend bezoeken.