MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

Mede vormgeven aan overheidsparticipatie en zorgvuldige communicatie met inwoners, bedrijven en instellingen.

In 2017 is hard gewerkt aan onze verbinding met de stad. Zo hebben we gesprekken met de stad gevoerd over stedelijke verdichting, hoogbouw en later over mobiliteit. We hebben in ons werk zoveel mogelijk de inspanningen van de inwoners centraal proberen te stellen. Voorbeelden daarvan zijn de Entente Florale, waarvan het succes dreef op de verschillende initiatieven in de stad. Het in gebruik nemen van Whatsapp als mogelijkheid om met mensen in contact te zijn, maar ook de verhalen van de inwoners in onze eigen publicaties in het huis-aan-huis blad.

Het volgen en beïnvloeden van regionale ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen en rond de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke samenwerking

In 2017 is de Visie en Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland opgesteld in lijn met de MRA Actie Agenda en diens thema’s (Ruimte, Economie en Toerisme en recreatie, Wonen en Bouwen, Duurzaamheid, Landschap & Erfgoed, Bereikbaarheid). Vervolgens is er adequaat geïnvesteerd (zowel financieel als in capaciteit) in een intensievere samenwerking met onze partnergemeenten in deze MRA-deelregio, alsmede met de Provincie, andere MRA-gemeenten en het Rijk. Dat heeft o.a. geresulteerd in de regionale visie en agenda voor zowel Economie als Wonen, het (ambtelijk) ondersteunen van de buurgemeenten in regionale samenwerking. Daarnaast heeft het tegelijkertijd geresulteerd in een versterkte positie van Purmerend in relatie tot de regionale partners. Dit ging en gaat onder andere om afstemming over de stedelijke visie, de woningbouwopgave in samenhang met Landschap en bereikbaarheid. In dit kader is in december de bestuurdersconferentie Ruimte georganiseerd vanuit Purmerend als trekker van dit thema. Deze thema overschrijdende sessie heeft geleid tot een betere dialoog over landelijk - in relatie tot- stedelijk gebied. Maar ook het gesprek over de noodzakelijke samenwerking op het gebied van economie, duurzaamheid, toerisme en bereikbaarheid. De opgaven worden geduid in een gezamenlijke brief van de portefeuillehouders aan hun opvolgers in de komende bestuursperiode, waarin wordt benadrukt dat een cultuur waarin openheid, transparantie en gunnen centraal staan. Wij verwachten in 2018 en daarna de vruchten te plukken van de stevige investering in 2017.

Opstelling van diverse planning- en control producten

Naast de reguliere planning & control documenten heeft het college een geactualiseerde financiële beheersverordening en een nieuwe nota reserves en voorzieningen aan de raad aangeboden. In het voorjaar 2017 heeft het college de jaarrekening over 2016 in tegenstelling tot de voorgaande jaarrekening met een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor de rechtmatigheid aan de raad aangeboden.