MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-4.328

-2.420

-3.040

-3.219

-179

Baten

3.010

2.264

2.526

2.985

458

Saldo

-1.318

-156

-514

-235

279

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordeel van € 279.000 . Dit komt door € 179.000 hogere lasten en € 458.000 hogere baten.

afwijkingen Beleidsveld Bereikbaarheid

Toelichting

Lasten

Baten

Hogere lasten fietsparkeren binnenstad

- 124.000

-

Lagere beheerlasten verkeersborden/VRI's

124.000

-

Hogere apparaatskosten verkeersveiligheid

- 179.000

-

Hogere bijdragen Vervoerregio Amsterdam

-

340.000

Hogere opbrengsten parkeren

-

118.000

-179.000

458.000

Fietsparkeren binnenstad

Bij de jaarrekening 2016 is gemeld dat dit project niet in het lopende boekjaar was afgerond en in 2017 zou worden voortgezet. De hieraan verbonden kosten van € 124.000 zijn destijds abusievelijk niet opnieuw in de begroting 2017 opgenomen.

Beheerslasten verkeerslichten/VRI's/verkeersborden

Bij verkeerslichten zijn er minder electrakosten geweest (€ 15.000) en is het budget onderhoud onderschreden met € 64.000. Ten aanzien van deze laatste post wordt onderzocht in welke mate de verhaalbare schaden aan verkeerslichten van invloed is geweest op de onderschrijding.Aan de route informatiepanelen zijn in 2017 nauwelijks onderhoudskosten geweest (voordeel € 22.000 VRI's). Daarnaast is € 22.000 minder besteed aan onderhoud verkeersborden. Deze onderhoudskosten fluctureren met werkzaamheden in de openbare buitenruimte. De jaarlijkse onderschrijding ervan bevat een structurele component.

Hogere apparaatskosten verkeersveiligheid (structureel)

Bij het opstellen van de begroting zijn aannames gedaan over de mate van verhaalbaarheid van kosten voor advisering op (her)ontwikkelprojecten. In de praktijk blijken de werkzaamheden echter meer in de lijn te liggen van de reguliere overheidstaak tot behoud van de verkeersveiligheid en doorstroming in de bestaande stad. De doorbelasting van apparaatskosten voor deze taak zijn € 179.000 hoger dan geraamd.

Hogere bijdragen Vervoerregio Amsterdam

In 2017 zijn incidenteel € 340.000 hogere (lumpsum) subsidiebijdragen en hulpimpulsen geacquireerd voor projecten die reeds zijn afgerond binnen beschikbare middelen.

Hogere opbrengsten parkeren

In 2017 zijn voor € 118.000 hogere parkeerheffingen geïnd.

reserves

Er zijn geen reserves in dit programma.

Investeringen.

Verkeerscirculatie Binnenstad

Het krediet verkeerscirculatie binnenstad is, in combinatie met de hulpimpuls van de SRA, ingezet voor de herinrichtingen Neckerstraat-Neckerdijk en Nieuwstraat-Westerstraat. De herinrichtingen zijn in respectievelijk 2016 en 2017 afgerond.

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Bijdragen Vervoerregio Amsterdam

-

€ 340.000